Proiect POC.

Împreună pentru Educație!

PROIECT POC2022-08-08T13:43:48+00:00

PROIECT POC

Înființare centru de cercetare EDUTIC pentru utilizarea TIC în educație

site-proiect-poc

„Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Comunicat de presă 03.01.2022

By |January 3rd, 2022|Categories: Proiect POC|Tags: |

Demarare proiect INFIINTARE CENTRU DE CERCETARE EDUTIC PENTRU UTILIZAREA TIC IN EDUCATIE În data de 24.12.2021 a fost semnat contractul pentru implementarea proiectulului ”ÎNFIINȚARE CENTRU DE CERCETARE EDUTIC PENTRU UTILIZAREA TIC ÎN EDUCAȚIE”, de către Asociația Clusterul EduTic. Valoarea totală a proiectului este de 19,479,278.10 LEI, dintre care 12,661,530.74 LEI reprezintă contribuția UE.

ÎNFIINȚARE CENTRU DE CERCETARE EDUTIC PENTRU UTILIZAREA TIC ÎN EDUCAȚIE

 

În data de 24.12.2021 a fost semnat contractul pentru implementarea proiectulului ”ÎNFIINȚARE CENTRU DE CERCETARE EDUTIC PENTRU UTILIZAREA TIC ÎN EDUCAȚIE”, de către Asociația Clusterul EduTic. Valoarea totală a proiectului este de 19,479,278.10 lei, dintre care 12,661,530.74 lei reprezintă contribuția UE.

Asociaţia CLUSTERUL “EduTIC” a fost înființată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la Asociaţii şi Fundaţii nr. 246/2005 şi O.G. 26/ 2000, iar în data de 08.01.2020 a fost înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Clusterul “EduTIC” este compus din:

7 ONG-uri cu experiență în educație și noi tehnologii (Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă (ARTI), Asociația „Acoustic Frames”, Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale, Organizația Studenților din Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică (OSACE), Asociația ʺPro Civicaʺ Oltenia, Asociația ʺRo-talent” filiala Craiova, Asociația C.R.O.N.O. Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non–profit din Oltenia (C.R.O.N.O.)),

2 instituții (Palatul Copiilor Craiova, Școala Româno -Britanică Craiova), – 1 centru de cercetare (Universitatea Spiru Haret)

15 companii specializate în dezvoltare sau implementarea de soluții innovative în educație (S.C. Amid Net S.R.L., S.C. Babyspa S.R.L, S.C. Peroad S.R.L, S.C. Global Group Software Division S.R.L., S.C. Vitaplus Medclin S.R.L., S.C. Franciza Educațională  SRB S.R.L., S.C. Resurse și Asistență pentru Management S.R.L., S.C. Tas Prod S.R.L.-D, S.C. Consacont Expert CP S.R.L. , S.C. Systex Fluor PROD S.R.L., Sftbyteorder S.R.L., Cherry Crafts S.R.L., Anaid Gossip Studio S.R.L,  Portofino Events S.R.L., United Colors Print S.R.L.).

Clusterul “EduTIC” este organism neguvernamental, nonprofit, apolitic, cu personalitate juridică care își propune:

 • creșterea capacității de cercetare;
  • dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituții de cercetare;
  • dezvoltare și inovare (CDI) și întreprinderi, precum și creșterea accesului întreprinderilor la CDI;
 • valorificarea potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor și aplicarea acestuia în sectorul public precum educația și cel privat (întreprinderi, cetățeni) ;
 • crearea premiselor pentru creșterea competitivității întreprinderilor din sectorul TIC, bazată pe utilizarea intensivă a cunoașterii;
 • generarea de proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare IT cu ajutorul membrilor;
 • promovarea initiațivelor ce generează produse și servicii inovatoare.

Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui centru de cercetare pentru testarea în condiții reale, pe o școală pilot, a eficienței aplicațiilor software educaționale dezvoltate, precum şi maximizarea acestei eficienţe în funcţie de caracteristicile consumatorului.

Evoluţia fără precedent a tehnologiei şi inserarea resurselor ei în toate sectoarele de activitate ale societăţii, inclusiv în cel al educaţiei, reprezintă punctul de plecare al prezentului proiect.

În cadrul centrului de cercetare aplicativă va fi favorizată informarea şi transferul tehnologic pentru creșterea performanțelor IMM-urilor şi ONG-urilor din domeniul TIC şi EDUCAŢIE, prin colaborarea cu entităţi de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) și mediul universitar.

Pe termen scurt –  proiectul vizează crearea elementelor de infrastructură necesară pentru derularea de activităţi de cercetare dezvoltare în cadrul Clusterului  “EduTIC” . Această infrastructură va permite colaborări între întreprinderile membre ale Clusterului, universităţi sau inventatori individuali, furnizarea de servicii de cercetare-dezvoltare şi implementarea proiectelor de inovare.

De asemenea, proiectul va contribui la creşterea performanţei în activitatea de cercetare a firmelor membre ale Clusterului, la dezvoltarea de avantaje competitive prin achiziţia unor echipamente de înaltă performanţă care să creeze infrastructura de cercetare dezvoltare prin facilități de testare, cercetare și dezvoltare tehnologică în domeniul IT în educație, creşterea competitivităţii produselor firmelor membre ale Clusterului și crearea de noi locuri de muncă.

Pe termen mediu – proiectul va întări capacitatea firmelor membre ale Clusterului de a participa la proiecte europene de cercetare – dezvoltare-inovare, permiţând intrarea pe o piaţă emergentă cuprinzând diferite aplicaţii software avansate.

Pe termen lung – proiectul va oferi posibilitatea adresării competiției la nivel european prin oferirea suportului necesar firmelor membre ale Clusterului pentru a deveni furnizori importanți de soluţii software cu aplicabilitate în educație.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Creşterea capacităţii de CDI a entităţilor de cercetare din Sud-Vestul României (Craiova) în domeniul TIC aplicat în educaţie, prin garantarea accesului la date reale de monitorizare şi la infrastructura de cercetare creată în cadrul CLUSTERULUI “EDUTIC” .
 2. Realizarea unei platforme de cercetare și dezvoltare tehnologică specializată în domeniul Tehnologii, instrumente şi metode pentru dezvoltarea de software educațional care să completeze și să actualizeze dotarile membrilor Clusterului.
 3. Consolidarea capacității Clusterului “EDUTIC” de a oferi acces la facilități de testare, cercetare și dezvoltare tehnologică pentru membrii Clusterului, pentru întreprinderi și pentru colaboratorii interesați.
 4. Dezvoltarea capacității manageriale în cadrul Clusterului pentru administrarea unor facilități CDI cu utilizatori multipli pe întreg ciclul de viață al acestora.
 5. Iniţierea unui proiect pilot de colectare de date şi testare prin laboratoare experimentale a aplicațiilor software dezvoltate în domeniul Educație pentru creşterea calităţii proceselor şcolare, pentru management educaţional eficient, pentru cerinţe educaţionale speciale, pentru educaţia non-formală, pentru formarea profesională a adulţilor/educaţie pe tot parcursul vieţii, pentru învăţământ preuniversitar şi universitar, pentru pauze interactive indoor şi outdoor (dezvoltare softuri kinetice).

Din punct de vedere ştiinţific, proiectul propus are un înalt grad de noutate și complexitate și se bazează pe date interdisciplinare (matematică, limbă și literatură română, științele naturii, limbi străine, economie, educație fizică și sport etc).

Studiile realizate în cadrul centrului de cercetare îşi propun dezvoltarea unor programe informatice complexe care să faciliteze formarea de competențe integrate în domeniile de mai sus prin asigurarea legăturii între experiment, culegerea datelor, introducerea lor în sistemul informatic, prelucrarea datelor și intrepretarea acestora.

De asemenea,  aplicațiile informatice realizate vor contribui la dezvoltarea de competențe prin fixarea cunoștințelor, interpetarea corectă a datelor obținute prin experiment și rezolvarea de probleme.

Beneficiarii direcţi ai implementării proiectului sunt membrii Clusterului  “EDUTIC” .  Proiectele se vor desfăşura utilizând echipamentele din centru de cercetare – echipamente de CD– pentru cercetări ce vizează eficientizarea educației în învățământul primar, secundar și superior şi elaborarea de software educațional. Aplicațiile software educaționale prototip testate în centrul de cercetare îndeplinesc şi rolul de demonstratoare fiind expuse şi funcţionale.

Beneficiari indirecți:

 • Elevii, studenții, cadrele didactice atât din învățământul preuniversitar, universitar cât și în educația adulților vor beneficia de platforma IT inovativă creată prin prezentul proiect.
 • Furnizorii de: echipamente tehnologice, IT și materiale necesare testării aplicațiilor software dezvoltate, proprietarul clădirii achiziționate prin proiect, cât și furnizorii de servicii (energie electrică, apă, gaz, telefonie, servicii poștale, etc.) vor avea posibilitatea de a oferi spre vânzare noi produse/servicii/lucrări, ce vor contribui la susținerea unor activități de CDI ale Centrului “EDUTIC” .

Implementarea proiectului va conduce la dotarea Clusterului Edutic cu echipamente, software și o clădire necesară dezvoltării activității de cercetare-inovare în domeniul IT. În urmatorii ani se va realiza o extindere a centrului, în funcţie de numărul de solicitări ale beneficiarilor din cadrul HUB-ului.

Proiectul este relevant în raport cu:

– Strategia Agenda Națională pentru România 2020, aprobata prin H.G. 245/2015 deoarece favorizeaza activitati de cercetare-inovare in domeniul IT;

-Axa Prioritara 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiţii: PI 1a: Consolidarea cercetării şi inovării (C&I), a infrastructurii şi a capacităţilor de dezvoltare a excelenţei în domeniul C&I, precum şi promovarea centrelor de competenţă, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creşterea capacităţii ştiinţifice în domeniile de specializare  inteligentă şi sănătate deoarece asigura trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborare;

– domeniul IT al cercetării educaționale în România deoarece contribuie la diminuarea decalajului României constatat la evaluări;

– Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 și Planul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii NGN (Next Generation Networks) deoarece favorizează cercetarea în domeniul IT și dotarea cu echipamentele hardware și soft necesare pentru Clusterul solicitant;

– Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;

– Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM);

– Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020;

-Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest;

-Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă deoarece are ca obiectiv general cresterea competitivității Clusterului Edutic și favorizează dezvoltarea economică a regiunii Sud-Vest Oltenia prin diseminarea rezultatelor cercetarii si folosirea softurilor realizate in cadrul proiectului;

– Strategia Națională pentru Sănătatea Mintala a Copilului și Adolescentului 2015-2020;

–  Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020 proiectul este relevant deoarece unul din rezultatele cercetarii este realizarea unui laborator de realitate virtuală în scopul creșterii performațelor copiilor cu cerințe educaționale special.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Alexandra Cristina Catană Bucă, director program, 0721703878

Cluster EduTIC

Primul cluster de acest tip din România

CONTACT