Jurnalul Internațional de Inovare pentru TIC în Educație este o publicație dezvoltată de Asociația Clusterului EDUTIC.

CLUSTERUL EDUTIC este o asociație care oferă cercetătorilor oportunitatea unică de a utiliza cele mai noi tehnologii care pot fi folosite în educație. Cu o investiție de 4 milioane de euro, EDUTIC este acum unul dintre cele mai importante centre de cercetare private din România.

Principalele subiecte ale Jurnalului Internațional de Inovare pentru TIC în Educație sunt: educație, TIC, STEM (STEAM) și mai multe domenii interdisciplinare

Articolele publicate în Jurnalul Internațional de Inovare pentru TIC în Educație se adresează unui număr mare de cititori din domeniul academic și din alte domenii de cercetare conexe.

Articolele sunt publicate online la fiecare două luni.

Jurnalul Internațional de Inovare pentru TIC în Educație este un jurnal care oferă acces gratuit online, ceea ce înseamnă că tot conținutul este disponibil in mod gratuit.

Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, tipări, căuta, accesa link-ul catre textul integral al articolelor din acest jurnal fără permisiunea autorului sau editorului, cu condiția următoare: menționați numele autorului (autorilor), titlul articolului, faptul că articolul este publicat în Jurnalul Internațional de Inovare pentru TIC în Educație și indicați pagina (paginile) citată(e) în jurnal.

DOWNLOAD
Autorii care publică în Jurnalul Internațional de Inovare pentru TIC în Educație plătesc o taxă de procesare pentru fiecare articol, care acoperă costurile de administrare și management, productia profesională a articolelor în format PDF și diseminarea lucrărilor publicate

Nu se aplică taxe pentru articolele respinse.

Taxa pentru fiecare articol acceptat în „Jurnalul Internațional de Inovare pentru TIC în Educație”, publicat de Asociația EDUTIC CLUSTER este de 60 EURO pentru țările europene și 70 EURO pentru țările din afara Europei.

In momentul in care efectuați o plată, vă rugăm să utilizați următoarele informații:

IBAN: RO12BTRLRONCRT0525902401
SWIFT Code: BTRLRO22XXX
Numele Beneficiarului: EDUTIC CLUSTER Association
Adresa Beneficiarului:  Str. Bibescu, nr. 44, Craiova, România
Numele Bancii: Banca Transilvania
Adresa Bancii: Str. Iancu Jianu, nr. 2. Craiova, România

 1. Trimiterea unui articol implică faptul că lucrarea descrisă nu a fost publicată anterior, că nu este luată în considerare pentru publicare în altă parte, că publicarea sa este aprobată de toți autorii și în mod tacit sau explicit de către autoritățile responsabile unde a fost realizată lucrarea și că, dacă este acceptat, nu va fi publicat în altă parte, inclusiv electronic, în aceeași formă, în engleză sau în orice altă limbă, fără acordul scris al deținătorului drepturilor de autor.
 2. Limba (servicii de utilizare și editare). Vă rugăm să scrieți textul într-o engleză bună. Autorii ar trebui să rețină că scriu pentru un public internațional. Ar trebui evitate colocvialismele naționale și utilizarea idiomatică a limbajului.
 3. La depunerea lucrărilor, vă rugăm să utilizați adresa dumneavoastră de e-mail profesională și să trimiteți atât lucrarea, cât și Declarația de originalitate ca fișiere atașate, la [email protected]
 4. Structura articolului:
 • Titlu: titlul trebuie să fie scurt, informativ și nu trebuie să contina o declarație sau o concluzie.
 • Rezumat: Articolele trebuie să fie pregătite cu un rezumat structurat conceput pentru a rezuma caracteristicile esențiale ale lucrării într-o secvență logică și concisă.
 • Împărțiți articolul în secțiuni clar definite și numerotate. Utilizați această numerotare și pentru referințe încrucișate interne: nu vă referiți doar la „text”. Orice subsecțiune poate primi un titlu scurt. Fiecare titlu poate apărea pe un rand separat.
 • Referințe: Vă rugăm să vă asigurați că fiecare referință citată în text este prezentă și în lista de referințe (și invers). Orice referințe citate în rezumat trebuie furnizate integral
 • Rezultate: Rezultatele trebuie sa fie clare si concise.
 • Concluzii: Principalele concluzii ale studiului pot fi prezentate într-o scurtă secțiune
 • Legende figuri, tabele, figuri, scheme: prezentați-le, în această ordine, la sfârșitul articolului
 1. Jurnalul Internațional de Inovare pentru TIC în Educație nu are restricții în ceea ce privește lungimea lucrării, cu condiția ca textul să fie concis și cuprinzător
 2. Lucrările care nu respectă acest ghid nu vor fi luate în considerare pentru publicare.

Standardele etice pentru publicare exista pentru a asigura publicații științifice de înaltă calitate, încrederea publicului în descoperirile științifice și faptul că oamenii primesc credit pentru munca și ideile lor. Jurnalul Internațional de Inovare pentru TIC în Educație se angajează să mențină cele mai înalte standarde de etică a publicării și să susțină practicile de cercetare.

Evaluarea articolului

Toate lucrările trebuie să îndeplinească standardele de excelență academică. Putem consulta experți și editorul academic înainte de a decide asupra acțiunilor adecvate, inclusiv, dar fără a se limita la, recrutarea de evaluatori cu expertiză specifică, evaluarea de către editori suplimentari și refuzul de a lua în considerare în continuare o solicitare de publicare.

Plagiat

Autorii nu trebuie să folosească cuvintele, figurile sau ideile altora fără atribuire. Toate sursele trebuie citate în momentul în care sunt utilizate, iar reutilizarea formulării trebuie să fie limitată și atribuită sau citată în text. Lucrările despre care se constată că au fost plagiate dintr-o lucrare de către alți autori, fie că sunt publicate sau nepublicate, vor fi respinse, iar autorii pot primi sancțiuni. Este posibil ca orice articol publicat să fie corectat sau retras.

Trimitere duplicat și publicare redundantă

 

Jurnalul Internațional de Inovare pentru TIC în Educație ia în considerare conținutul original, adică articolele care nu au fost publicate anterior, inclusiv într-o altă limbă decât engleza. Dacă autorii au folosit propria lor lucrare publicată anterior sau lucrare care este în prezent în curs de revizuire, ca bază pentru un manuscris trimis, ei trebuie să citeze articolele anterioare și să indice cum diferă manuscrisul lor de lucrarea lor anterioară.

Contribuție sau atribuire necorespunzătoare a autorului:

Toți autorii enumerați trebuie să fi adus o contribuție științifică semnificativă la cercetarea din manuscris și să fi aprobat toate revendicările acestuia. Nu uitați să ii enumerați pe toți cei care au avut o contribuție științifică semnificativă, inclusiv studenții. Nu „oferiti” calitatea de autor celor care nu au contribuit la lucrare.

Fabricare și falsificare

 

Autorii manuscriselor trimise sau articolelor publicate despre care se constată că au fabricat sau falsificat rezultatele, inclusiv manipularea imaginilor, pot fi sancționate, iar articolele publicate pot fi retrase. Exemple de falsificare sau fabricare a datelor includ: manipularea imaginilor; decuparea imaginilor pentru a schimba contextul; omiterea datelor selectate sau alcătuirea seturilor de date.

Conflictele de interese

Conflictele de interese (cunoscute și sub denumirea de „interese concurente”) apar atunci când problemele din afara cercetării pot fi percepute în mod rezonabil ca afectand neutralitatea sau obiectivitatea lucrării sau evaluarea acesteia. Acest lucru se poate întâmpla în orice etapă a ciclului de cercetare, inclusiv în timpul fazei de experimentare, în timpul scrierii unui manuscris sau în timpul procesului de transformare a unui manuscris într-un articol publicat.

Dacă nu sunteți sigur, declarați un potențial interes sau discutați cu redacția. Interesele nedeclarate pot atrage sancțiuni. Trimiterile cu conflicte nedeclarate care sunt dezvăluite ulterior pot fi respinse. Este posibil ca articolele publicate să fie reevaluate, să fie publicată o rectificare sau, în cazuri grave, să fie retrase.

 • Autori

Autorii trebuie să declare toate interesele potențiale într-o secțiune „Conflicte de interese”, care ar trebui să explice de ce interesul poate fi un conflict. Dacă nu există, autorii ar trebui să afirme „Autorii declară(i) că nu există conflicte de interese cu privire la publicarea acestei lucrări”. Autorii care trimit lucrari sunt responsabili pentru ca si co-autorii să-și declare interesele.

·         Editori

Jurnalul Internațional de Inovare pentru TIC în Educație se așteaptă ca editorii săi de reviste să declare interese concurente în momentul în care se pun de acord asupra poziției și să le actualizeze anual. Editorii sunt obligați să se retragă de la manuscrise individuale dacă ei înșiși au un potențial conflict de interese și să evite crearea potențialelor conflicte de interese

Corecții și retractări

Atunci când sunt identificate erori în articolele publicate, editorul va lua în considerare acțiunile necesare și poate consulta editorii și instituția (instituțiile) autorilor.

Erorile autorilor pot fi corectate printr-o rectificare, iar erorile editorului printr-o erata.

Dacă există erori care afectează în mod semnificativ concluziile sau există dovezi de conduită necorespunzătoare, aceasta poate necesita retragere.

JURNALUL INTERNAȚIONAL DE INOVAȚIE PENTRU TIC ÎN EDUCAȚIE

Birou editorial

Adresa: Str. Bibescu, nr. 44, Craiova, Romania

Adresa mail: [email protected], [email protected]

Editor sef

Catană Bucă Cristina Alexandra

Adresa mail: [email protected], [email protected]

International Journal of Innovation for ICT in Education is a publication development by EDUTIC Cluster Association. EDUTIC CLUSTER is an association that offers the unique opportunity for researchers to use the newest technologies that can be used in education. With a 4 mil Euro investment, EDUTIC is now one of the most important Romanian private research center. The main topics of International Journal of Innovation for ICT in Education are: education, ICT, STEM (STEAM) and several interdisciplinary domains. The articles published in the International Journal of Innovation for ICT in Education are addressed to a large number of readers from academic area and other connected research fields. The articles are published online every two months.
International Journal of Innovation for ICT in Education is a journal that offers free online access, which means that all content is available for free. Users may read, download, copy, distribute, print, search, link to the full text of the articles in this journal without the permission of the author or publisher, subject to the following condition: state the name of the author (s), the title of the article, the fact that the article is published in the International Journal of Innovation for ICT in Education and indicate the page (s) quoted in the journal.
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Authors publishing in International Journal of Innovation for ICT in Education pay a processing charge for every article, which covers the costs of administration and management, professional production of articles in PDF and dissemination of published papers. No charges are applied for rejected articles. The charge for every accepted article in “International Journal of Innovation for ICT in Education”, published by the EDUTIC CLUSTER Association is 60 EURO for the European Countries and 70 EURO for Countries outside Europe. When making a payment, please use the following information: IBAN: RO12BTRLRONCRT0525902401 SWIFT Code: BTRLRO22XXX Beneficiary’s Name: EDUTIC CLUSTER Association Beneficiary’s Address: Bibescu Street, no. 44, Craiova, România Bank Name: Transilvania Bank Bank Address: Iancu Jianu Street, no. 2. Craiova, Romania
 1. Submission of an article implies that the work described has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere including electronically in the same form, in English or in any other language, without the written consent of the copyright-holder.
 2. Language (usage and editing services). Please write your text in good English. Authors should note that they are writing for an international audience. National colloquialisms and idiomatic use of language should be avoided.
 3. When submitting the papers, please use your professional e-mail address and send both the paper and the Declaration of originality as attached files, to [email protected].
 4. Article structure
 • Title: the title should be brief, informative and should not make a statement or a conclusion.
 • Abstract: Articles must be prepared with a structured abstract designed to summarise the essential features of the paper in a logical and concise sequence
 • Divide your article into clearly defined and numbered sections. Use this numbering also for internal cross-referencing: do not just refer to “the text”. Any subsection may be given a brief heading. Each heading may appear on its own separate line.
 • References: Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and vice versa). Any references cited in the abstract must be given in full
 • Results: Results should be clear and concise
 • Conclusion: The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions section
 • Figure captions, tables, figures, schemes: present these, in this order, at the end of the article.
 1. The International Journal of Innovation for ICT in Education has no restrictions regarding the length of the paper, provided that the text is concise and comprehensive.
 2. Papers that do not comply with this guide will not be considered for publication.
Ethical standards for publication exist to ensure high-quality scientific publications, public trust in scientific findings, and that people receive credit for their work and ideas. International Journal of Innovation for ICT in Education is committed to maintaining the highest standards of publication ethics and to supporting research practices.

Article assessment

All works and papers are expected to meet standards of academic excellence. We may consult experts and the academic editor before deciding on appropriate actions, including but not limited to recruiting reviewers with specific expertise, assessment by additional editors, and declining to further consider a submission.

Plagiarism

Authors must not use the words, figures, or ideas of others without attribution. All sources must be cited at the point they are used, and reuse of wording must be limited and be attributed or quoted in the text. Works that are found to have been plagiarized from a paper by other authors, whether published or unpublished, will be rejected and the authors may incur sanctions. Any published articles may need to be corrected or retracted.

Duplicate submission and redundant publication

International Journal of Innovation for ICT in Education consider sonly original content, i.e. articles that have not been previously published, including in a language other than English. If authors have used their own previously published work, or work that is currently under review, as the basis for a submitted manuscript, they must cite the previous articles and indicate how their submitted manuscript differs from their previous work.

Improper author contribution or attribution:

All listed authors must have made a significant scientific contribution to the research in the manuscript and approved all its claims. Do not forget to list everyone who made a significant scientific contribution, including students. Do not “gift” authorship to those who did not contribute to the paper.

Fabrication and falsification

The authors of submitted manuscripts or published articles that are found to have fabricated or falsified the results, including the manipulation of images, may incur sanctions, and published articles may be retracted. Examples of data falsification or fabrication include: image manipulation; cropping of gels/images to change context; omission of selected data; or making-up data sets.

Conflicts of interest

Conflicts of interest (COIs, also known as ‘competing interests’) occur when issues outside research could be reasonably perceived to affect the neutrality or objectivity of the work or its assessment. This can happen at any stage in the research cycle, including during the experimentation phase, while a manuscript is being written, or during the process of turning a manuscript into a published article. If unsure, declare a potential interest or discuss with the editorial office. Undeclared interests may incur sanctions. Submissions with undeclared conflicts that are later revealed may be rejected. Published articles may need to be re-assessed, have a corrigendum published, or in serious cases be retracted.

 • Authors

Authors must declare all potential interests in a ‘Conflicts of interest’ section, which should explain why the interest may be a conflict. If there are none, the authors should state “The author(s) declare(s) that there are no conflicts of interest regarding the publication of this paper.” Submitting authors are responsible for coauthors declaring their interests.

·         Editors

International Journal of Innovation for ICT in Education expects its journal editors to declare competing interests at the point of agreeing their position and update them annually. Editors are required to recuse themselves from individual manuscripts if they themselves have a potential conflict of interest and to avoid creating potential conflicts of interest.

Corrections and retractions

When errors are identified in published articles, the publisher will consider what action is required and may consult the editors and the authors’ institution(s). Errors by the authors may be corrected by a corrigendum and errors by the publisher by an erratum. If there are errors that significantly affect the conclusions or there is evidence of misconduct, this may require retraction.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION FOR ICT IN EDUCATION   Editorial office Address: Bibescu Street, no. 44, Craiova, Romania
E-mail address:
[email protected], [email protected]  
Editorial-in-chief
Catană Bucă Cristina Alexandra
E-mail address:
[email protected], [email protected]